Училищна документация

Документи по Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Училищен календар

2021/2022

Седмично разписание, към 15 септември 2021 | Сканиран документ
Актуално седмично разписание ще откриете в електронния дневник Shkolo.bg

Училищни учебни планове и Единна педагогическа система за 2021/2022 година

Рамка на дистанционното обучение в ЧСУ „Проф. Николай Райнов“, септември 2021

Правила за вътрешния ред (ученици)

Приемно време на педагозите и психолога

Действия за превенция и реакция в условията на Covid-19

Справка за броя на участниците в обучителния процес

2020/2021

Валдорфско училище ЧСУ „Проф. Николай Райнов“ – описание на иновацията

Рамка на дистанционното обучение в ЧСУ „Проф. Николай Райнов“, октомври 2020

Справка за резултатите от НВО

– – –

Училищен календар

Етичен кодекс 

Годишен план за дейността на училището 2019/2020

Годишен доклад за дейността на Сдружение „ЧСУ Професор Николай Райнов“ през 2018 г. 

Лицензи


Процедура за осигуряване на подкрепа за личностното развитие

Отсъствия на ученици

Поведение и дисциплина в училище