Училищна документация

Правилник за дейността и устройството на училището 

Етичен кодекс 

Училищни учебни планове 

Седмично разписание, към 15 септември 2019 
Актуалното разписание ще откриете в електронния дневник Shkolo.bg

Годишен план за дейността на училището 

Годишен доклад за дейността на Сдружение „ЧСУ Професор Николай Райнов“ през 2018 г. 

Лицензи


Правила за вътрешния ред – Ученици

Процедура за осигуряване на подкрепа за личностното развитие

Отсъствия на ученици

Поведение и дисциплина в училище